Teplá jídla eshop

Obchodní podmínky

1. Dodavatel

 

DAYS MENU s.r.o. (dále jen dodavatel)

Hostovice 74, 530 02 Pardubice

IČ: 25282557, DIČ: CZ25282557

(telefon: 466 951 571, fax: 466 265 743, mail: objednavka@days.cz, www.days.cz)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 129350095/0300


 

2. Objednávka zboží


2.1. Před učiněním první objednávky je nutný telefonický kontakt, při kterém se dohodnou možnosti a podrobnosti spolupráce.

 

2.2. Po odsouhlasení podmínek spolupráce a následné registraci učiněné obchodním oddělením dodavatele si zákazník může prostřednictvím  „ nákupního košíku “ objednávat zboží. Aby mohl této výhody využívat, musí se registrovaný zákazník přihlásit pod svým heslem, a teprve poté vybírat zboží do košíku. 

 

2.3. Pro objednání zákazník vybere zboží prostřednictvím „košíku“ a takto vytvořenou objednávku pošle dodavateli.

 

2.4. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky automaticky odeslanou emailovou zprávou. 

 

2.5. Seznam zboží uvedeného na stránkách www.days.cz/tepla-jidla slouží jako objednávkový formulář. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek v nabídce. Včasná objednávka, tj. minimálně jeden pracovní den před požadovaným termínem závozu zaručuje dodání přesně objednaného množství a sortimentu. Uzávěrka objednávek na následující den končí v 12:00.  Výrobky, které nebudou objednány včas, nebudou zákazníkovi dodány. V ojedinělých případech může být objednávka doplněna či upravena po telefonické dohodě, nejdéle však do 7:00 aktuálního dne. V případě objednávek zeleninových a ovocných salátů je nutná objednávka minimálně dva pracovní dny před požadovaným termínem závozu.

 

2.6. Nákupní košík slouží pouze k rychlému a jednoduchému objednávání hotových teplých jídel, není určen k informaci o ceně objednaného zboží. Cena zboží je závislá na typu přepravních nádob a dohodnutých podmínkách.

 

2.7. Minimální velikost objednávky pro dodávku k zákazníkovi je alespoň 5 porcí hotových teplých jídel.


 

3. Zrušení  objednávky  


3.1. Do okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem mohou obě strany objednávku zrušit bez uvedení důvodu. Po potvrzení objednávky dodavatelem je zrušení objednávky možné jen po předchozí dohodě a za podmínek, které dodavatel a zákazník vzájemně sjednají.


 

4. Změna objednávky


4.1. Změna objednávky je možná pouze za předpokladu, že proběhne nejdéle do stanovené lhůty ( viz bod 2.5. /objednávka zboží ). V sekci „upřesnění objednávky“ je pak nutné zvolit variantu  „opravná objednávka“ a do poznámky uvést číslo původní objednávky. Dodavatel potvrdí přijetí „změny objednávky“ emailovou zprávou.


 

5. Dodací lhůta


5.1. Objednané zboží bude zákazníkovi dodáno v příslušný den dle rozvozového plánu dodavatele. Konkrétní časové rozmezí je předem dohodnuto, popřípadě vymezeno ve „ Smlouvě na odběr hotových teplých jídel“. 


 

6. Způsob dodání 

 

6.1. Dodání zboží dodavatelem je realizováno za použití vozidel splňujících veškerá legislativní kritéria pro rozvoz hotových teplých jídel.


6.2. Přepravní izotermické nádoby a jejich údržbu zajišťuje odběratel. 


6.3. Dopravné je zahrnuto v ceně oběda.


6.4. Minimální počet jídel dodaných na jedno odběrné místo je 5 porcí. 


 

7. Způsob platby


7.1. Platba přímá ( hotovostní ). Realizace prostřednictvím odpovědné osoby ( řidiče ).


7.2. Platba bankovním převodem ( bezhotovostní ). Tento způsob platby předpokládá uzavření „Smlouvy na odběr hotových teplých jídel“.


 

8. Záruční podmínky


8.1. Hotová teplá jídla jsou určena k rychlé spotřebě, nejdéle do 4 hodin od dokončení tepelné úpravy. Výrobce neručí za kvalitu a zdravotní nezávadnost dodaného zboží při nedodržení tohoto časového limitu. 


 

9. Reklamace


9.1. V případě, že odběratel při převzetí zboží zjistí vady zboží v množství, druhu nebo jakosti, je oprávněn požadovat po dodavateli okamžitou nápravu. Dodavatel , pokud se prokáže jeho zavinění,  je povinen v rámci možností tyto vady neprodleně odstranit. V případě, že není možno vady odstranit okamžitě, sjednává se postup dle dohody mezi odběratelem a dodavatelem. O vadách, které se stanou zjevné až po převzetí zboží odběratelem, je odběratel povinen podat dodavateli zprávu neprodleně poté, co je zjistil, nejpozději do 2 hodin od převzetí. Nároky z vad může odběratel uplatnit vůči dodavateli, pokud dodržel podmínky systému HACCP, a když dodavateli řádně a včas podá zprávu o vadách zboží. V případě reklamace, která bude shledána oprávněnou, se dodavatel zavazuje vadné zboží vyměnit.

 

9.2. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.


 

10. Ochrana osobních údajů spotřebitele


10.1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.


 

11. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup výrobků firmy DAYS MENU s.r.o. prostřednictvím nákupního košíku.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.days.cz.